WWetenschappelijkUitdagend

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT initieert, begeleidt en stimuleert innovatief en wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek.
Lees Meer »

CCommercieelVerantwoord

Indien maatschappelijk succes gewenst is, zullen onderzoeks- resultaten tot commercieel interessante toepassingen moeten kunnen leiden.
Lees Meer »

HCommunicatiefHelder

Duidelijke en effectieve communicatie is essentieel voor het creëren van het benodigde maatschappelijke draagvlak.
 
Lees Meer »

OOver hetPlatform

Stichting IIP Duurzame ICT - Platform voor Duurzame ICT is een open samenwerkingsverband tussen onderzoekers, bedrijven, overheid, maatschappelijke instellingen en gebruikers. Lees Meer »

Waarom Duurzame ICT?

In de huidige samenleving wordt ICT vooral als een zogenaamde "enabler" van zo’n beetje alles gezien. Dat ICT ook ten aanzien van duurzaamheid een dergelijke ondersteunende, dienende rol krijgt toebedeeld, is in dat licht bezien min of meer vanzelfsprekend.

Naast deze, overigens uiterst zinvolle, rol kan men stellen dat er op het terrein van duurzaamheid in de ICT sector zelf eveneens veel winst valt te behalen. Los van alle als zodanig waarneembare technologie is ICT vaak verborgen aanwezig in nagenoeg alle geledingen van de hedendaagse maatschappij. Hiervoor geldt echter vaak "onbekend maakt onbemind". Deze “embedded” ICT treft men bijvoorbeeld aan in de auto, het koffiezetapparatuur en de magnetron. Verduurzaming van ICT levert dus naast duurzame ICT oplossingen ook buiten de sector aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen op.

Opmerkelijk is dat de huidige duurzaamheidsfocus vooral gericht is op energie. Naast door efficiency verkregen energiebesparing kan echter ook de materiaalkeuze meervoudige verduurzaming opleveren. Enerzijds heeft de materiaalkeuze een direct effect op het energieverbruik. Anderzijds kan een bewuste materiaalkeuze zelf ook duurzaamheidsvoordelen opleveren. Zo kan het gebruik van een biobased polymere glasvezel voor datatransmissie het energieverbruik aanzienlijk verminderen, het gebruik van hernieuwbare stoffen (organisch afval zoals GFT en mest) laten toenemen en de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen zoals aardolie en koper laten afnemen.

Met de bewust gekozen naam "Stichting IIP Duurzame ICT" wordt tevens beoogd de situatie, dat straks de hele wereld met behulp van ICT verduurzaamd is en ICT zelf nog een "fout" imago heeft, te voorkomen.

Kortom: het belang van duurzame ICT en de bewustwording daarvan kan niet genoeg worden benadrukt. Noodzaak, innovatie, idealisme en commercie hoeven elkaar hierbij niet in de weg te zitten, integendeel, ze kunnen elkaar juist versterken.
Lees Meer »

Onze Missie

Stichting IIP Duurzame ICT beoogt duurzaamheid in en door informatie- en communicatie technologie te stimuleren en te bevorderen.
Lees Meer »

Portalwebsite

De activiteiten van de portalwebsite voor Duurzame ICT & Energie - ICTgaatvoorgroen.nl - worden op verzoek en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en RVO.nl uitgevoerd door Stichting IIP Duurzame ICT. Dit geschiedt in nauw overleg met de betrokken partners.
Lees Meer »